1. Warunki użytkowania

 • 1.1 Korzystanie z tych stron internetowych oferowanych przez James Hardie Europe GmbH i/lub spółki powiązane ("James Hardie Europe GmbH") (zwane dalej "stroną internetową James Hardie Europe GmbH") jest dozwolone wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. W indywidualnych przypadkach niniejsze Ogólne Warunki Korzystania mogą być uzupełniane, zmieniane lub zastępowane dalszymi warunkami, np. dotyczącymi zakupu produktów i/lub usług. Gdy tylko użytkownik zaloguje się lub, jeśli nie jest wymagane osobne logowanie, wywołuje odpowiednią stronę internetową James Hardie Europe GmbH, uznaje ważność niniejszych warunków użytkowania w ich odpowiedniej wersji.
 • 1.2 W przypadku ofert internetowych skierowanych do firm lub korporacji publicznych, dana firma lub korporacja jest reprezentowana przez użytkownika i musi być przypisana jego działaniom i wiedzy.
 

2. Usługi

 • 2.1 James Hardie Europe GmbH udostępnia na stronie internetowej James Hardie Europe GmbH określone informacje i oprogramowanie, w razie potrzeby wraz z dokumentacją, do wyszukiwania lub pobierania.
 • 2.2 James Hardie Europe GmbH ma prawo w każdej chwili całkowicie lub częściowo zaprzestać prowadzenia strony internetowej James Hardie Europe GmbH. Ze względu na charakter Internetu i systemów komputerowych James Hardie Europe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność strony internetowej James Hardie Europe GmbH.
 

3. Rejestracja, hasło

 • 3.1 Niektóre strony internetowe James Hardie Europe GmbH mogą być chronione hasłem. W trosce o bezpieczeństwo transakcji biznesowych, dostęp do tych stron mają tylko zarejestrowani użytkownicy. James Hardie Europe GmbH nie ma prawa do rejestracji. James Hardie Europge GmbH zastrzega sobie w szczególności prawo do poddawania wcześniej swobodnie dostępnych stron internetowych rejestracji. James Hardie Europe GmbH ma prawo w każdej chwili cofnąć upoważnienie do dostępu poprzez zablokowanie danych dostępowych bez podania przyczyn, w szczególności
  • 3.1.1 jeżeli użytkownik podał nieprawdziwe informacje do rejestracji;
  • 3.1.2 naruszył te warunki lub obowiązek staranności w postępowaniu z danymi dostępowymi,
  • 3.1.3 naruszył wszelkie obowiązujące przepisy prawa podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z witryny internetowej James Hardie Europe GmbH lub
  • 3.1.4 nie korzystał ze strony internetowej James Hardie Europe GmbH przez dłuższy okres czasu.
 • 3.2 Jeżeli planowana jest rejestracja, użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji w celu rejestracji oraz do niezwłocznego poinformowania James Hardie Europe GmbH (jeśli to planowane: online) o wszelkich późniejszych zmianach. Użytkownik zapewni, że otrzyma wiadomości e-mail, które są wysyłane na podany przez niego adres e-mail.
 • 3.3 Po rejestracji użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika i hasło (zwane dalej również "danymi użytkownika"). Przy pierwszym dostępie użytkownik zmieni hasło dostarczone przez James Hardie Europe GmbH na hasło znane tylko mu. Dane użytkownika umożliwiają użytkownikowi przeglądanie, zmianę lub, w razie potrzeby, cofnięcie lub rozszerzenie zgody na przetwarzanie danych.
 • 3.4 Użytkownik zapewnia, że dane użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim i odpowiada za wszelkie zlecenia i inne czynności wykonywane w ramach danych użytkownika. Po każdym użyciu należy pozostawić obszar chroniony hasłem. Jeżeli użytkownik dowie się, że osoby trzecie wykorzystują dane użytkownika niezgodnie z przeznaczeniem, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania James Hardie Europe GmbH, w razie potrzeby z wyprzedzeniem, drogą elektroniczną.
 • 3.5 Po otrzymaniu powiadomienia zgodnie z punktem 3.4 James Hardie Europe GmbH zablokuje dostęp do strefy chronionej hasłem za pomocą tych danych użytkownika. Blok może być zniesiony tylko po złożeniu przez użytkownika osobnego wniosku do James Hardie Europe GmbH lub po nowej rejestracji.
 • 3.6 Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojej rejestracji na piśmie, pod warunkiem, że usunięcie to nie stoi w sprzeczności z realizacją bieżących stosunków umownych. James Hardie Europe GmbH usunie w tym przypadku wszystkie dane użytkownika i wszystkie inne przechowywane dane osobowe użytkownika, gdy tylko nie będą one już potrzebne.
 

4. Prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji

 • 4.1 Korzystanie z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnionych na stronie internetowej James Hardie Europe GmbH podlega niniejszym warunkom lub, w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania lub dokumentacji, odpowiednim warunkom licencji uzgodnionym wcześniej z James Hardie Europe GmbH. Oddzielnie uzgodnione warunki licencji, np. przy pobieraniu oprogramowania, mają pierwszeństwo przed tymi warunkami.
 • 4.2 James Hardie Europe GmbH udziela użytkownikowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnionych na stronie internetowej James Hardie Europe w uzgodnionym zakresie lub, jeśli nie uzgodniono inaczej, w zakresie celu, jaki przyświecał James Hardie Europe GmbH w udostępnianiu tych informacji i dokumentacji.
 • 4.3 Oprogramowanie jest dostarczane bezpłatnie w formie czytelnej dla maszyn. Nie istnieje roszczenie o zrzeczenie się kodu źródłowego. Wyłączone są kody źródłowe oprogramowania open source, których przepisy licencyjne, które mają pierwszeństwo przed tymi warunkami przy przekazywaniu oprogramowania open source, nakazują publikację kodu źródłowego. W takim przypadku James Hardie Europe GmbH udostępni kod źródłowy za zwrotem kosztów.
 • 4.4 Użytkownik nie może w żadnym momencie rozpowszechniać informacji, oprogramowania ani dokumentacji osobom trzecim, wypożyczać ani w inny sposób udostępniać. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, użytkownik nie może modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, tłumaczyć oprogramowania lub jego dokumentacji, ani usuwać jego części. Użytkownik może wykonać kopię zapasową oprogramowania, jeśli jest ona niezbędna do zabezpieczenia przyszłego użytkowania na podstawie niniejszych warunków użytkowania.
 • 4.5 Informacje, oprogramowanie i dokumentacja są chronione prawami autorskimi, międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Użytkownik powinien przestrzegać tych praw, w szczególności nie usuwać alfanumerycznych identyfikatorów, znaków towarowych lub informacji o prawach autorskich z informacji, oprogramowania, dokumentacji lub ich kopii.
 • 4.6 Postanowienia §§ 69a i następnych niemieckiej ustawy o prawie autorskim (Urheberrechtsgesetz) lub podobnych przepisów obowiązującego prawa autorskiego pozostają nienaruszone pod każdym innym względem.
 

5. Własność intelektualna

 • 5.1 Niezależnie od postanowień szczególnych punktu 4 niniejszych Warunków użytkowania, informacje, nazwy marek i inne treści strony internetowej James Hardie Europe GmbH nie mogą być zmieniane, kopiowane, powielane, sprzedawane, wynajmowane, wykorzystywane, uzupełniane ani w żaden inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody James Hardie Europe GmbH.
 • 5.2 Poza prawami użytkowania lub innymi prawami wyraźnie w niej przyznanymi, użytkownikowi nie przysługują żadne inne prawa, w szczególności do nazwy przedsiębiorstwa i praw własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory użytkowe lub znaki towarowe, ani też James Hardie Europe GmbH nie jest zobowiązany do przyznania takich praw.
 • 5.3 O ile użytkownik zamieszcza pomysły i sugestie na stronach internetowych James Hardie Europe GmbH, James Hardie Europe GmbH może z nich bezpłatnie korzystać w celu rozwoju, ulepszenia i dystrybucji produktów z jego portfolio.
 

6. Obowiązki użytkownika

 • 6.1 Korzystając ze strony internetowej James Hardie Europe GmbH, użytkownik nie może
  • 6.1.1 poprzez swoje zachowanie użytkowe narusza dobre obyczaje;
 • 6.1.2 naruszają prawa własności przemysłowej i prawa autorskie lub inne prawa własności;
 • 6.1.3 Zawartość zawierająca wirusy, tzw. konie trojańskie lub inne programy, które mogłyby uszkodzić oprogramowanie.
 

7. Hiperłącza

Strona internetowa James Hardie Europe GmbH może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. James Hardie Europe GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych, ani też James Hardie Europe GmbH nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych stron internetowych lub ich zawartości jako własnych, ponieważ James Hardie Europe GmbH nie kontroluje informacji na tych stronach internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za treści lub informacje na nich zawarte. Ich użytkowanie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 

8. Odpowiedzialność za wady prawne i rzeczowe

 • 8.1 O ile informacje, oprogramowanie lub dokumentacja są udostępniane nieodpłatnie, wyklucza się odpowiedzialność za wady materiałowe i wady tytułu własności informacji, oprogramowania i dokumentacji, w szczególności za ich prawidłowość, brak błędów, brak praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich, kompletność i/lub przydatność - z wyjątkiem przypadków umyślnego lub oszukańczego zamiaru -.
 • 8.2 Informacje na stronie internetowej James Hardie Europe GmbH należy rozumieć jako przykład i mogą one zawierać specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych produktów, które mogą nie zawsze być dostępne w pojedynczych przypadkach (np. ze względu na zmiany produktu). Wiążące prawnie właściwości lub właściwości użytkowe produktów należy zatem uzgadniać wyłącznie z James Hardie Europe GmbH lub jej spółką zależną przy zakupie danego produktu.
 

9. Inne zobowiązania, złośliwe oprogramowanie

 • 9.1 Odpowiedzialność James Hardie Europe GmbH za wady fizyczne i prawne regulują postanowienia punktu 8 niniejszych warunków użytkowania. Wszelka inna odpowiedzialność James Hardie Europe GmbH jest wykluczona, chyba że wymaga tego prawo, np. ustawa o odpowiedzialności za produkt, z powodu umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, przejęcia gwarancji jakości, podstępnego zatajenia wady lub z powodu naruszenia istotnych obowiązków umownych.
 • 9.2 Odszkodowanie z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych ogranicza się jednak do przewidywalnej szkody typowej dla tego rodzaju umowy, chyba że chodzi o umyślne lub rażące zaniedbanie.
 • 9.3 Chociaż James Hardie Europe GmbH zawsze stara się utrzymywać stronę internetową James Hardie Europe GmbH w stanie wolnym od złośliwego oprogramowania (np. wirusów, trojanów, robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego lub podobnego oprogramowania), ani James Hardie Europe GmbH, ani jej spółki zależne nie gwarantują takiej wolności od złośliwego oprogramowania, a w szczególności nie przejmują żadnej gwarancji w tym zakresie. Przed pobraniem informacji, oprogramowania i dokumentacji użytkownik dla własnej ochrony i w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania na stronie internetowej James Hardie Europe GmbH zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanery antywirusowe.
 • 9.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika nie jest związana z powyższymi postanowieniami w punktach 9.1 i 9.2.
 

10. Ochrona danych

James Hardie Europe GmbH przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz innych zasad polityki prywatności James Hardie Europe GmbH, które można przeglądać poprzez hiperłącza na stronie internetowej James Hardie Europe GmbH, podczas gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika strony internetowej James Hardie Europe GmbH.
 

11. Umowy dodatkowe, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

 • 11.1 Umowy spółki zależnej muszą być zawierane w formie pisemnej.
 • 11.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Düsseldorf, jeśli użytkownik jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego.
 • 11.3 Poszczególne strony internetowe James Hardie Europe GmbH są obsługiwane i administrowane przez James Hardie Group of Companies i/lub jej spółki zależne. Strony uwzględniają wymagania danego kraju, w którym znajduje się siedziba spółki odpowiedzialnej.
 • 11.4 James Hardie Europe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za to, że informacje, oprogramowanie i/lub dokumentacja ze strony internetowej James Hardie Europe GmbH mogą być również pobierane lub pobierane w miejscach poza danym krajem. Jeśli użytkownicy odwiedzający stronę internetową James Hardie Europe GmbH spoza tego kraju, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego.
 • 11.5 Dostęp do informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji na stronie internetowej James Hardie Europe GmbH z krajów, w których taki dostęp jest nielegalny, jest niedozwolony. W takim przypadku i jeśli użytkownik chce nawiązać stosunki handlowe z James Hardie Europe GmbH, powinien skontaktować się z odpowiednimi spółkami zależnymi James Hardie Europe GmbH w danym kraju lub z samą grupą James Hardie przedsiębiorstw.
 • 11.6 Korzystanie ze stron internetowych James Hardie Europe GmbH, również w przypadku spółek zależnych, podlega wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
×